LOGIN

Projektowanie graficzne

 

nauczyciel: mgr Magdalena Kopczyńska-Kołodziej

nauczyciel: dr Piotr Barszczowski

nauczyciel: mgr Janusz Jędrzejczyk

nauczyciel: mgr Jacek Machowski

 

 

 

program nauczania przedmiotu projektowanie graficzne

 

 

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Specjalność artystyczna.

 

Projektowanie graficzne jest głównym przedmiotem specjalności artystycznej o tej samej 

nazwie. Grafika (reklamowa i wydawnicza) jest częścią kultury masowej. Wpływa na 

kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. W dobie rozwoju 

technologii informacyjnej, projektowanie graficzne jest priorytetową dziedziną edukacji 

plastycznej. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny;

koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Absolwent po zakończeniu 

edukacji z projektowania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub 

kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne:

1. Wiadomości z zakresu projektowania graficznego

Uczeń poznaje podstawowe pojęcia oraz materiały i techniki z zakresu projektowania 

graficznego; właściwie posługuje się terminami z zakresu technik graficznych, materiałów i 

środków artystycznych.

2. Działania warsztatowe

Uczeń projektuje, wykonuje lub przygotowuje do realizacji przekaz wizualny, wykorzystując 

różne, odpowiednio dobrane materiały i technologie.

3. Interpretacja i kreacja w projektowaniu graficznym

Uczeń analizuje zagadnienie projektowe, interpretuje i formułuje wypowiedź oraz umiejętnie 

transformuje idee na język plastyczny.

 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe:

1. Wiadomości z zakresu projektowania graficznego

Uczeń:

- rozróżnia rodzaje kompozycji plastycznej;

- definiuje pojęcia i terminy z dziedziny liternictwa i typografii;

- zna zagadnienia z historii projektowania graficznego;

- właściwie dobiera narzędzia i programy graficzne do realizowanych projektów.

 

2. Działania warsztatowe

Uczeń:

- planuje etapy pracy projektowej od szkiców koncepcyjnych do realizacji;

- stosuje w pracy projektowej tradycyjne oraz nowoczesne techniki i technologie;

- projektuje różnorodne formy graficzne np. znak graficzny, elementy identyfikacji 

wizualnej, plakat, formy wydawnicze itp.;

- świadomie wykorzystuje środki plastyczne do kształtowania komunikatu wizualnego;

- dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych, użytkowych oraz jakości 

technicznej zrealizowanego projektu graficznego;

- profesjonalnie dokumentuje i archiwizuje prace,

- prezentuje efekty swojej pracy, przedstawia zastosowane nowe technologie, pokonuje

bariery kulturowe i językowe.

 

3. Interpretacja i kreacja w procesie projektowania graficznego

Uczeń:

- świadomie i kreatywnie posługuje się środkami wyrazu artystycznego;

- inspiruje się otaczającą rzeczywistością i transponuje emocje i wrażenia na język plastyki;

- wykorzystuje różnorodne technologie i podejmuje próby eksperymentowania w ich 

zakresie;

- transformuje pojęcia i idee na język plastyczny;

- dokonuje oceny wartości artystycznych własnych dokonań twórczych.